MR

MR

Iedere onderwijsinstelling is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. In de MR zijn personeel en ouders vertegenwoordigd.
De MR is als controlerend orgaan bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De raad is bevoegd over deze aangelegenheden aan de directie voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Enkele voorbeelden van schoolse aangelegenheden zijn:

* Andere schooltijden
* Arbo en veiligheid binnen de school
* Taakbeleid personeel

* Schoolplan
* Begroting
* Schoolgids
* Aannamebeleid
* Personeelsbeleid


De MR overlegt met de schoolleiding over belangrijke schoolzaken. Over sommige onderwerpen mag de MR alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De schoolleiding mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR heeft ingestemd. Er zijn onderwerpen waarin die instemming alleen door personeelsleden hoeft te worden gegeven en weer andere onderwerpen waarvoor de ouders verantwoordelijk zijn.
Alle onderwerpen en de bijbehorende rechten en plichten zijn in de wet op de medezeggenschap vastgelegd.


Vergaderingen MR
De MR vergadert ongeveer eens per vijf weken. De vergaderdata van schooljaar 2023-2024

zijn: 9 oktober, 23 november, 29 januari, 18 maart, 21 mei en 17 juni. De vastgestelde notulen van de MR-vergaderingen kunt u onderaan deze pagina vinden.

De MR op De Biezen bestaat uit 4 leden: 2 ouderleden en 2 personeelsleden. Dit zijn (van links naar rechts): Suzanne van Oosten (leerkracht groep 1/2A, 1/2B, 1/2C), Frank Smits (ouder), Guuske Blijleven (ouder), Esmée Verbeem (leerkracht groep 5) 

Heeft u vragen of wilt u een bepaald onderwerp besproken zien, dan kan dit door een e-mail te sturen naar: mrdebiezen@kpoa.nl of door één van de leden aan te spreken.

Het medezeggenschapsstatuut is te vinden op de website van de KPOA: medezeggenschapsstatuut-kpoa-2017-vastgesteld-1.pdf.

Het medezeggenschapsreglement kunt u lezen via deze link: Reglement MR KPOA

De GMR
De Biezen is een onderdeel van stichting KPOA (Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o). Voor alle zaken zaken die alle scholen van de KPOA aangaan is de medezeggenschap geregeld door middel van een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR legt via een eigen jaarverslag verantwoording af van haar werkzaamheden. Het reglement kunt u vinden op de website van de KPOA: reglement-gmr-kpoa-2017-vastgesteld.pdf

De notulen van de GMR kunt u ook lezen op de website van de KPOA: GMR (kpoa.nl)

Notulen MR De Biezen:

Schooljaar 2023-2024

notulen mr 5 van 3 juni 2024

notulen-mr-4-van-18-maart-2024

Notulen MR 3 van 29 jan. 2024

Notulen MR 2 van 23 nov. 2023

Notulen MR 1 van 19 okt.2023

Schooljaar 2022-2023

Notulen MR 1 10 oktober 2022

Notulen MR 2 2 november 2022

Notulen MR 3 en 4 20-febr-2023

Notulen MR 5 23-5-2023

Notulen MR 6 van 19 juni 2023