MR

 MR

Iedere onderwijsinstelling is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is voor een school wat de ondernemingsraad is voor een bedrijf. In de MR zijn personeel en ouders vertegenwoordigd. De MR is als controlerend orgaan bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Alle onderwerpen en de bijbehorende rechten en plichten zijn in de wet op de medezeggenschap vastgelegd.


De MR op De Biezen bestaat uit 4 leden, 2 ouderleden: Marloes van Andel en Brenda Kenter en 2 personeelsleden: Ellen Wierda en Lisette Rigter. De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar, u kunt de werkzaamheden van de MR volgen door vergaderingen bij te wonen of op de website te kijken voor de notulen. Voor het bijwonen van een vergadering kunt u zich aanmelden bij de secretaris (Lisette Rigter) of bij de voorzitter (Marloes van Andel). Heeft u vragen of wilt u een bepaald onderwerp besproken zien, dan kan dit door een e-mail te sturen naar: l.rigter@kpoa.nl of door één van de leden aan te spreken.

 Vergaderdata MR 2017-2018:

25 oktober 2017

6 december 2017

15 januari 2018

6 maart 2018

18 april 2018

11 juni 2018

Notulen MR 15-1-18

Notulen MR 06-03-18

Notulen MR 23-4-18